• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti
KONTAKT

Želite več informacij ali predstavitev programa?

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati pravi program za vaše poslovanje!

Pokličite nas na številko:

Telefon  +386 (0)4 2 800 800

ali nam pišite:

Pošta  prodaja@pronet-kr.si

Prijava na e-novice:

Strinjam se s pogoji.

CRM - upravljanje odnosov s strankami

Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev projekta

V okviru aktivnosti A2, »Raziskava podrobnih potreb  potencialnih uporabnikov« so bile izvedene aktivnosti na sedežu podjetja PRONET kakor tudi potencialnega končnega uporabnika podjetja Radgonske Gorice d.d. Izvedena je bila faza razvoja specifikacije celovitega sistema za spremljanje kakovosti proizvodnje vina. Na sedežu podjetja Radgonske gorice d.d. je bil izveden sestanek delovne skupine, kjer je bila izvedena podrobna specifikacija potreb pri razvoju informacijskega sistema za kontrolo kakovosti. Izveden je bil razvoj specifikacije celovitega sistema za spremljanje kakovosti proizvodnje vina. Pri tem je bila opredeljena struktura in način izvedbe podpornega  informacijskega sistema.

Izvedena je bila zasnova analitičnega modela na podatkovni bazi sistema Radgonske gorice d.d. Pri tem je so bile zasnovane osnovne analitične kocke, ki bodo v nadaljevanju izvedene s pomočjo sistema BI-OLAP. V tej fazi je bila zasnovana ABC-XYZ analiza frekventnosti proizvodov in reklamacij (kala).

Zaradi obsežnih količin podatkov, t.j. več kot 60 različnih proizvodov in izjemno velikih količin t.j. več milijonov končnih izdelkov letno, je bilo potrebno zasnovati ABC-XYZ analizo, ki je opredelila ključne proizvode glede na produkcijsko frekvenco in vzroke za reklamacije in kalo. Za potencialnega končnega uporabnika Radgonske gorice d.d. je bil pripravljen postopek opredelitve ključnih vzrokov za kalo in reklamacije s pomočjo metode FMEA za področje proizvodnje vina.

Opredeljen je bil sistemski pristop k analizi kontrole kakovosti na področju vinarske industrije, in razvoj kontrolnega sistema na podlagi strokovne literature: a) Christaki, T., Tzia, C.  (2002). Quality and safety assurance in winemaking. Food Control (pp. 503-517). 13 (2002) in b) Musee, N., Lorenzen, L., Aldrich, C.  (2007). Cellar waste minimization in the wine industry: a systems approach. Journal of Cleaner Production (pp. 417-431). 15 (2007). S sodelovanjem potencialnega uporabnika Radgonske gorice d.d. je bila izvedena okvirna opredelitev dejavnikov spremljanja kakovosti proizvodnje v vinarski industriji.

Izveden je bil pregled funkcionalnosti obstoječega informacijskega sistema in možnosti dopolnitve funkcionalnosti. Opredeljena je bila nadgradnja informacijskega sistema, ki naj v prototipni fazi zagotovi vhodne podatke, ki jih trenutno ni v primerni obliki za uporabo. Izvedena je bila specifikacija Dopolnitve informacijskega sistema na strani reklamacij. Pripravljen je bil dokument »Priprava poročil – določitev ključnih vzrokov reklamacij glede na podatke o vinu, uporaba sistema BI-OLAP«.

Ob sistemski analizi razvoja končne rešitve se je izkazala kot smiselna povezava analitičnega dela informacijskega sistema z obstoječim informacijskim sistemom za pridobitev dodatnih informacij o kalu in reklamacijah.  Preučena je bila možnosti dodatne povezave analitičnega podsistema s proizvodnim in skladiščnim za potrebe kontrole kakovosti. Predlagana integracija bo omogočila vpogled v rezultate kemijskih analiz ter opredelitev vpliva rezultatov kemijskih analiz na kakovost končnih izdelkov.

Izvedena je bila specifikacija izvedbe analize, kjer se glede na poročilo »Kalo« na strani proizvodnje določi stroškovno najbolj pomembne postavke. Izvedena je bila specifikacija ključnih proizvodnih procesov, ki bo v nadaljevanju služila kot osnova za delo ekspertne skupine pri opredelitvi ključnih točk proizvodnega procesa, ki vplivajo na kakovost. S strokovnjaki iz Univerze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede(UM, FKBV) je bila opredeljena delavnica na temo »Izboljšave na področju kakovosti proizvodnje vin«, pri tem je predvidena lokacija UM, FKBV.
 

Skladnost doseženih rezultatov projekta z dispozicijo projekta

Rezultati prve faze projekta so v celoti skladni z dispozicijo projekta. Pri tem gre za fazi A1: »Vzpostavitev  interdisciplinarne ekspertne skupine« in A2 »Raziskava podrobnih potreb  potencialnih uporabnikov.
Razvoj specifikacije celovitega sistema za spremljanje kakovosti proizvodnje vina«. V okviru prve faze je bila pripravljena specifikacija celovitega sistema za spremljanje kakovosti proizvodnje vina, ki bo omogočila realizacijo sledečih faz projekta.

Vpliv rezultatov projekta na okolje

Raba energije
Tako kot vsaka proizvodnja, tudi proizvodnja vina predstavlja porabnika energije, tako električne kot tudi fosilnih goriv ter  s tem posredno prispeva k večji rabi energentov in obremenjenosti zraka s CO2. Projekt prispeva k večjemu nadzoru kakovosti oz. optimiranju proizvodnje s ciljem zmanjševanja reklamacij in odklonov.  Z odpravo oz. bistvenim zmanjšanjem reklamacij, se avtomatsko zmanjša potreba po dodatni proizvodnji, po dodatnih prevozih, kar neposredno vpliva na zmanjšanje porabe.

Izpust nevarnih snovi v okolje
Z uvedbo produktov za povečanje kakovosti proizvodnje v vinarski industriji, se bo zmanjša uporaba čistilnih in razkuževalnih sredstev, kar posledično pomeni, da se bo  zmanjšal tudi izpust nevarnih snovi v okolje.

Uporaba okolju nevarnih snovi
Interdisciplinarna razvojna skupina v okviru razvoja modela obvladovanja tveganj kot enega izmed pomembnih dejavnikov tveganja obravnava tudi področje mikrobioloških tveganj, prisotnost biogenih aminov, kontaminacije s strani proizvodne opreme kot npr. posod iz nerjavečega jekla, SO2, neželjeni mikrodelci v proizvodnem postopku (problematika filtriranja), prisotnost etil-karbamatov (uretenov), prisotnost čistilnih sredstev strojne opreme in embalaže, dezinfekcijska sredstva, organske kisline, mineralna olja itd...
v samem procesu proizvodnje vina. S predstavljenim modelom obvladovanja tveganj zato prispevamo k nadzoru in  s tem tudi zmanjševanju uporabe okolju in človeku nevarnih snovi.

Poraba vode
Voda je pomembna surovina v proizvodnji vina. Velike količine vode se porabijo pri čiščenju strojne opreme,  embalaže in prostorov. Z zmanjševanjem reklamacij in ponovljenih proizvodnih  serij se kot posledica lahko pričakuje zmanjšanje  porabe vode, ki je pri odpravi reklamacij dodatno potrebna.

Količina odpadkov
Zaradi ponovne izvedbe posameznih procesov proizvodnje pri odpravi posledic reklamacij,se povečuje tudi količina odpadkov, ki nastajajo v proizvodnji vina (tehnološke odpadne vode, organski odpadki pri predelavi grozdja, …). Z uvedbo modelov upravljanja tveganj se torej posledično zmanjša tudi količina odpadkov.

Poraba surovin
Za ponovna polnjenja je poleg  kemikalij, vode in čistilnih sredstev, potrebna tudi uporaba novih etiket, polnilnih elementov (steklenic,…),  zamaškov. Po opravljeni analizi so najpogostejši vzroki reklamacij vina v kakovosti materialov ali repromaterialov (zamašek, starikavost ali napaka v vinu, zamenjava starega letnika z novim, izgled-etiketa, izgled-premalo napolnjena steklenica in (ne)kvaliteta repromateriala od dobaviteljev). Na zmanjšanje porabe surovin  smo pozorni tudi v sami izvedbi projekta, saj je večina projektnih aktivnosti digitalizirana in poteka ob uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, se pravi minimalni porabi papirja.


 

PRIMERI IZ PRAKSE

Preberite si članek Računlaniških novic:

IS za spremljanje kakovosti v vinarski industriji