• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

Kako se lahko espeji »znebite« naraščajočega davčnega dolga

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Kako zaprem s. p., Kako se znebiti dolga kot s. p., odplačevanje dolga na obroke, odlog plačila za fizične osebe, osebni stečaj
Vir: Davčna oaza
Datum: 10 2014
Povzetek: Samostojni podjetniki, ki ne morete plačati davčnega dolga, lahko s. p. zaprete, pravijo na finančni upravi (Furs).

Kaj to pomeni? Zdajšnji dolg prevzamete kot posameznik. Dobro pa je to, da po zaprtju espeja vaš dolg ne narašča več. Če namreč espeja ne bi zaprli, bi morali plačevati prispevke oziroma bi vam dolg – če jih ne bi mogli plačevati – še naprej naraščal.

Kakšne so možnosti za čim lažje odplačilo davč­nega dolga, ki se vam je že nakopičil, in kako zaprete s. p.

Zaprtje s. p.

Če želite s. p. zapreti, morate vsaj tri mesece pred prenehanjem dejavnosti primerno (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da boste s. p. zaprli in kdaj ga boste zaprli. V teh treh mesecih lahko izterjate odprte terjatve in poravnate še vse odprte obveznosti. Najmanj tri dni pred datumom zaprtja dejavnosti oddate prijavo za izbris prek eVEM ali na VEM-točki. Tretji dan po tem se podjetje zapre, četrti dan prejmete sklep o izbrisu iz poslovnega registra. V osmih dneh od izbrisa s. p. iz registra se odjavite iz obveznih zavarovanj, v 60 dneh od zaprtja podjetja pa morate na Furs oddati zaključne bilance. Na podlagi tega se izračuna dohodnina. Če imate na dan izbrisa še neporavnane obveznosti do Fursa, se te prenesejo na vas kot posameznika.

Odlog ali obročno plačilo

Kako pa se dolga lahko znebite kot s. p.? Najučinkoviteje bi bilo, da ga poplačate, a to pač vedno ni mogoče. Druga možnost je, da finančno upravo zaprosite za odlog ali obročno plačevanje za največ dve leti oziroma z največ 24 mesečnimi obroki. Odpis davka podjetnikom je sicer možen le za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti (na primer letni poračun dohodnine).

Če želite plačilo odložiti, morate dokazati, da bi vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na kar niste morali vplivati, nastala hujša gospodarska škoda, odlog pa bi jo preprečil. Če tega ne dokažete, lahko z zavarovalnim instrumentom (denimo hipoteka na nepremičnino) vseeno dosežete odlog ali obročno plačevanje. A le za največ 12 obrokov v največ letu dni. Za čas odloga oziroma obročnega plačila se obračunajo obresti po obrestni meri, ki je enaka veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo objavi evropska komisija, v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu. Če vam odobrijo obročno plačilo in davka ne plačate v roku, ki je določen v odločbi, vsi naslednji neplačani obroki zapadejo v plačilo (teči začnejo zamudne obresti, in kot pravi davč­ni svetovalec, lahko hitro pride tudi do izvršbe).

Tudi fizične osebe se lahko dogovorite o odlogu plačila

Če pa samostojni podjetnik podjetje zapre, odgovarja kot fizična oseba, in ne kot poslovni sub­jekt, zato so tudi pogoji za odlog ali obročno plačilo nekoliko drugačni. Za odlog ali obročno plačilo se lahko dogovorite, če dokažete, da bi vam plačilo davka ogrozilo vaše preživljanje in preživljanje vaše družine. Tudi tu pa velja, da je odlog ali obročno plačilo lahko največ dveletno, z največ 24 mesečnimi obroki, za čas odloga ali obročnega plačila pa se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta, in sicer v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu. Tudi tu lahko z zavarovalnim instrumentom dosežete obročno plačevanje ali odlog z največ 12 obroki v največ letu dni.

Prispevkov za zdravstvo ne morete odložiti

A vsega ne morete obročno plačevati. Pozabite torej na obročno plačevanje glob, stroškov postopkov o prekrških, podjetniki pozabite tudi na obročno plačevanje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacije dohodnine od plač zaposlenim ali prispevkov za starševsko varstvo, ki gredo v breme delojemalcev. Enako velja za prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, ki jih davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

Osebni stečaj

Samostojni podjetnik lahko kljub temu, da nad njim visi davčni dolg, začne postopek osebnega stečaja. S tem ko začnete osebni tečaj, kot podjetnik nehate poslovati. Stečajni dolžnik lahko sicer po začetku postopka stečaja začne poslovati kot podjetnik ali zasebnik, a le, če mu to dovoli sodišče, ki mora oceniti, da podjetnik ne bo posloval z izgubo in ni namerno povzročil insolventnosti.

Terjatve upnikov in izterjave dolga se s postopkom osebnega stečaja ne nehajo. Kot stečajni dolžnik imate možnost, da pred koncem postopka osebnega stečaja sicer vložite predlog za odpust obveznosti, ki so nastale do začetka postopka. Če daste ta predlog in v preizkusnem obdobju od dveh do petih let postopek odpusta uspešno končate, se vam bo del obveznosti (ki bi se sicer lahko izterjale na podlagi sklepa o končanju stečajnega postopka) odpustil – to velja tudi za davčni dolg. Torej s tem, ko se postopek odpusta konča, nehajo veljati pravice upnikov navadnih terjatev (tu je tudi davek), da sodno uveljavljajo njihovo plačilo. Ostati vam mora minimalna plača (784 evrov bruto) in kar potrebujete za preživljanje vzdrževanih družinskih članov.

Vir:  Finance, 24. 9. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Špela Mikuš